ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਾ

ਕਰੇ ਕਲੋਲਾਂ

ਫੌਜਣ ਦੇਖੇ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ

کبوتر جوڑا
کرے کلولاں
پھوجن دیکھے

اونندر مانگٹ