ਕੋਠੇ ਖਲੋਤੀ

ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੂਰੀ

ਬਨੇਰਾ ਖਾਲੀ

ਕਲੀਮ ਬਦੇਸ਼ਾ

کوٹھے کھلوتی

ہتھ وچ چوری

بنیرا خالی

کلیم بدیشا