ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਮਾਰਨ ਸੈਨਤਾਂ

ਸੂਰਜ ਨੂੰ

ਕਲੀਮ ਬਦੇਸ਼ਾ