ਬੱਦਲ਼ਾਂ ‘ਚੋ ਸੂਰਜ

ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ

ਜੁਰਾਬ ‘ਚੋਂ ਅੰਗੂਠਾ

ਕਲੀਮ ਬਦੇਸ਼ਾ

بدلاں چوں سورج

جھاتیاں مارے

جراب چوں انگوٹھا