ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ

ਕਾਂ ਬੋਲੇ

ਬਨੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ

ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੰਧੂ

کِس نے آؤنا
کاں بولے
بنیرے ساہاں دے

زوراور سندھو