ਹਾਇਗਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

تار ‘تے تُپکا
بابا  لوے
آکھری ساہ