ਉਂਗਲ਼ ਫੜ ਕੇ ਪੋਤੀ

ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ

‘ਡਰਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ’

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

اُنگل پھڑ کہ پوتی
دادے نوں سمجھاوے
ڈریو نہ میں ہیگی

دربارا سنگھ

شاہ مُکھی لپی انتر : جسوندر سنگھ
ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀਅੰਤਰ: ਜਸਵਿੰਦਰ