ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ…

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ

ਪਰਚਾਰਕ ਲੜ ਪਏ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ