ਬਦਲ਼ ਗਰਜੇ…

ਮਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ

ਕੈਂਹ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ

ਸੰਦੀਪ ਧਨੋਆ