ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਦੇਖੋ

ਡੈਡੀ ਕਿੰਞ ਵੜਦਾ ਏ

ਅਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਅੰਦਰ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ