ਬੱਦਲਾਂ ਅੰਦਰ

ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ

ਸੂਰਜ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼

ਸੰਦੀਪ ਧਨੋਆ