ਅੰਬੋ ਪਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ

ਨਾਲ਼ੇ ਗਿਣਦੀ ਜਾਵੇ

ਦੋ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ