ਹਲ਼ਟ ਮਗਰ

ਨਲ਼ਕਾ ਵੀ ਪੁੱਜਾ

ਅਜਾਇਬ ਘਰ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ