ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ ਦਾਦੀ-ਮਾਂ

ਬਿਨ ਕੰਬਲ਼ ਤੋਂ ਕੀਕੂੰ

ਸੌਂਊਂ ਚੰਦਰਮਾ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ