ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣ…

ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਸਵਾਰੀ

ਥੌੜੀ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ