ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਠੰਢ

ਰਾਤੀਂ ਦੇਵੇ ਪਹਿਰਾ

ਬੜੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੰਘ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ