ਅਜ਼ਲੀ ਜਲ-ਚੱਕਰ…

ਆਹ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਆਇਆ

ਹੋ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ