ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ

ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ