ਨਿੱਘੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ…

ਬਰਫ ਰਾਤ ਦੀ ਪਿਘਰੀ

ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਤ੍ਰੇਲ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ