ਧਰਤੀ ਚਿਥੜੇ ਚਿਥੜੇ

ਚੁਫੇਰੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਅੰਬਰ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ

ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ