ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ ਦਾ

ਉਂਜਲ਼ ਭਰਿਆ

ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ