ਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਾ ਮਾਘੀ

ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ

ਛੁੱਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ