ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ-

ਸੇਵਕ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ

ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ

ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ