ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਵਾਂ

ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿੱਲ ਪਰਬਤ

ਘੁੰਮਣ ਲਾਵਾਂ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ