ਹੱਥ ‘ਚ ਦਾਤੀ

ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ

ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਕਾਮਾ

ਹਰਦਮ ਮਾਨ