ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਜਾਵੇ

ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਚ ਸੂਈ

ਬੇਬੇ ਬੱਤੀ ਸੀਖੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ