ਪੁਰਾਣੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਇਆ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਆਇਆ

ਓਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਾਰਡ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ