ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੋਂ 

ਪਰਾਗ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ