ਕੁੱਤਾ ਸੁੰਘ ਨਾਂ ਸਕਿਆ

ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨ ‘ਚ

ਲੁਕੋਇਆ ਬੰਬ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ