ਪੰਛੀ ਉੱਡਿਆ…

ਬਿਨ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ

ਸੋਚਾਂ ਉੱਡੀਆਂ

ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ