ਇੰਨੀ ਠੰਢ !

ਨਾ ਠਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ

ਨਾ ਤੇਸੀ ਕਾਂਡੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ