ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਗੁਆ ਕੇ

ਬਿਰਖ ਬਣੇ

ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ