ਦਿਲ ਦੀ ਵਾਦੀ–

ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਓ

ਸੱਜਰੀ ਤ੍ਰੇਲ ‘ਤੇ

ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ