before giving his blessing

the swami asks

for a cigarette

John Brandi

ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ

ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨੂੰ

ਜੌਨ ਬਰੈਂਡੀ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ