ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਟ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ

ਲਾਹੇਬੰਦ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ

ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ

ਗੁਰਮੇਲ ਬਦੇਸ਼ਾ