the mountain world

the valley world

–all that haze between

John Brandi

ਪਰਬਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਵਾਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ

— ਕਿੰਨੀਂ ਧੁੰਦ ਵਿਚਾਲ਼ੇ

ਜੌਨ ਬਰੈਂਡੀ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ