ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ

ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ

ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ

ਪਰਾਗ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ