ਹਾਇਕੂ: ਗੁਨਗੀਤ ਸਿੰਘ, ੧੦ ਵਰਸ, ਪੰਜਾਬ।

ਹਾਇਗਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ