ਝੱਖੜ ਲੋਟ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੋਟ

ਪੰਛੀ ਉੱਡੇ ਓਧਰ ਨੂੰ

ਜਿੱਧਰ ਉਸਦੇ ਬੋਟ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ