ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਾਇਆ ਮੋਟੀ

ਡੇਰੇ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ

ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਠੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ