Helped into her dress

The naked child raises her arms

To the setting sun

John Brandi

ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੀ

ਬਸਤਰਹੀਣ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ

ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ

ਜੌਨ ਬਰੈਂਡੀ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ