ਅੰਬਰੀਂ ਧੂਆਂ

ਜਲ ਵਿਚ ਵਿਹੁ

‘ਵਾ ਵਿਚ ਰਾਖ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ