ਅਖਬਾਰ ਫਰੋਲਦੀ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਮਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਚਦੀ

ਪਰਾਗ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ