ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ

ਘਰ ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਲੀਕ

ਤੰਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੱਢ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ