ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ

ਧੀ ਦੀ ਡੋਲ਼ੀ

ਬੈਂਕ ਤਕਾਵੀ

ਗੁਰਮੇਲ ਬਦੇਸ਼ਾ