ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼

ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਣ

ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਖਿਆਲ

ਸੰਦੀਪ ਧਨੋਆ