ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ

ਲੱਭ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ

ਤਿਸਜੋਤ