ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਛਾਲ਼

ਦਾਲ਼ ਫਰਾਈ ਤੋਂ

ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈ ਤੀਕ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ