ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਖੀ

ਡੇਰੇ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ

ਕੁਟੀਆ ਥਾਂ ਕੋਠੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ