ਬਾਪੂ ਜਥੇਦਾਰ

ਪੁੱਤ ਕੰਨੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ਼

ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ